Skrótowa analiza wypowiedzi premiera dotyczących środków wprowadzanych przez rząd w związku z obecną sytuacją

Poniżej pierwsza, skrótowa analiza wypowiedzi premiera dotyczących środków wprowadzanych przez rząd w związku z obecną sytuacją. Propozycje, poza wymiarem finansowym, niosą szereg zmian w systemie prawa, które analizujemy i będziemy na bieżąco uzupełniać nasze informacje. Dziś dysponujemy tylko dość ogólnymi hasłami.

Pomoc rządu ma opierać się na następujących filarach:

I filar – ochrona pracowników

W przypadku przedsiębiorców zmagających się z trudnościami finansowymi, którzy spełnią określone kryteria, państwo (FGŚP) może pokryć do 40% wynagrodzenia ich pracowników (do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej). Warunkiem uzyskania pomocy jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku obrotu w okresie dwóch miesięcy o przynajmniej 15% i straty w przynajmniej jednym z tych dwóch miesięcy albo też wykazanie spadku obrotu o przynajmniej 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca i straty. W takiej sytuacji, pracodawca będzie musiał zredukować etat pracownika do 80%. W ten sposób pracodawca jest w stanie obniżyć osobowe koszty działalności o 60%, na co składa się 20% wynikające z obniżenia etatu oraz 40% wynikające ze sfinansowania połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP.

Podobna pomoc na być przewidziana również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnionych na tzw. „umowach śmieciowych” czyli umowie zlecenia lub umowie o dzieło. W stosunku do nich, przewidziana będzie możliwość uzyskania miesięcznego wsparcia w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za 2020 r. – czyli uzyskania wsparcia w wysokości 2000 brutto. Aby uzyskać świadczenie, wnioskodawca będzie musiał udowodnić zawarcie umowy (zarejestrowanie działalności) przed 1 marca 2020 r. Nie są na chwilę obecną znane inne warunki uzyskania świadczenia ani maksymalny okres, na jaki będzie ono mogło zostać przyznane.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, co może sugerować wydłużenie okresu zamknięcia szkół i przedszkoli.

Rząd, w obliczu wyrażanych przez wielu obaw związanych ze wzrostem cen najpotrzebniejszych w czasie pandemii produktów, zapowiedział również wprowadzenie „ustawy antylichwiarskiej” oraz walkę z wygórowanymi cenami prowadzoną przez UOKiK i inne urzędy. Ze względu na ograniczenia w łańcuchu dostaw i wzrost cen szeregu komponentów, ta część pakietu może budzić najwięcej zastrzeżeń.

II filar – wsparcie przedsiębiorców

Działania z tego obszaru, kosztujące budżet ok. 73 mld złotych, mają skupiać się na wsparciu płynności finansowej przedsiębiorców. Będą obejmować w szczególności ułatwienia w uzyskiwaniu gwarancji kredytowych, ułatwienia w obsłudze leasingu operacyjnego dla sektora transportowego oraz mikropożyczki do kwoty 5 tysięcy złotych.

Premier zapowiedział, że działania wspierające płynność finansową przedsiębiorców będą podejmowane przede wszystkim przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i Agencję Rozwoju Przemysłu. Na mocy podpisanego w dniu 16 marca rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), w ramach pomocy de minimis, możliwe będzie objęcie gwarancjami BGK do 80% kredytów. Jednocześnie zniesiono opłatę prowizyjną od takich gwarancji. W świetle dotychczasowych regulacji, kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie mogła stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu, a opłata prowizyjna wynosiła 0,5%.

Dodatkowo, możliwe będzie uzyskanie dopłat do oprocentowania kredytów dzięki rozszerzeniu na epidemie tzw. funduszu klęskowego.

III filar – wsparcie dla służby zdrowia

Rząd zamierza też przekazać kwotę 7,5 mld złotych na wsparcie w obecnej sytuacji służby zdrowia, w tym zakup potrzebnego sprzętu i środki ochrony zdrowia.

IV filar – zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego

W ramach tzw. IV filaru pomocy podjęte mają być działania mające wspomóc bezpieczeństwo całego systemu finansowego. Będą one podejmowane we współpracy z NBP i KNF i mają być ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa „depozytów, lokat, wpłat i wypłat”.

V filar – inwestycje publiczne

W ramach ostatniego filaru Rząd ma utworzyć fundusz o wartości 30 mld złotych, z którego środki przeznaczone zostaną na cyfryzację, drogi, ochronę środowiska, przebudowę elementów architektury i infrastruktury państwa. Będą to środki niezależne od funduszy europejskich. Z punktu widzenia operacji biznesowych mogą to być szczególnie ciekawe regulacje.

ZUS

Do akcji ratunkowej rządu włączony został również ZUS. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o odroczenie zapłatę składek za luty, marzec i kwiecień. Co istotne, mówimy tu jednak o odroczeniu, a nie umorzeniu, lub też pokryciu przez państwo należności. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W celu ubiegania się o ulgę przewidziano uproszczoną procedurę wnioskową. Warto jednak mieć na uwadze, że we wniosku przedsiębiorca będzie musiał wskazać, w jaki konkretnie sposób epidemia wpłynęła na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Jednocześnie ZUS zastrzega, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi. Stąd kwestia udowodnienia wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorcy będzie tu kluczowa.

Kiedy szczegóły?

Pomimo oczekiwań, Rząd nie ogłosił dziś jednak konkretnych propozycji zmian ustaw, które mają wprowadzić w życie wspomniane wyżej rozwiązania. Dzisiejsze deklaracje premiera nie objęły również zmian w ustawach podatkowych. Według deklaracji, szczegóły ustaw wprowadzających pakiet osłonowy powinny być znane do końca tygodnia.

W najbliższych dniach będziemy na bieżąco monitorować i komentować ogłaszane zmiany dotykające funkcjonowania przedsiębiorstw, sądów i organów państwa. Już w chwili obecnej wspieramy naszych klientów w zmaganiach z nową sytuacją, starając się w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące rozwiązania prawne do adresowania niespotykanych dotąd sytuacji. Polecamy serię artykułów, które publikujemy na profilu kancelarii. W razie pytań zespół kancelarii pozostaje do Państwa dyspozycji.