Audyt procesorów

Obowiązkiem administratora jest stały nadzór nad procesem przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające. Kontrola ta musi odbywać się w zgodzie z wymogami RODO oraz wymogami zawartymi w umowie powierzenia, a także zapewniać poszanowanie interesów kontrolowanego podmiotu.

Prawidłowy oraz sprawny przebieg wymaganej weryfikacji leży zatem zarówno w interesie administratora, jak i procesora.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w procesie audytu procesorów, niezależnie od tego, czy klient jest administratorem, procesorem, czy dalszym podmiotem przetwarzającym (podprocesorem).

W ramach usługi oferujemy:

Potwierdzenie zgodności przetwarzania lub wskazanie niezgodności przetwarzania danych osobowych przez procesora, w zakresie zarówno wymogów RODO, jak i umowy powierzenia.

Rekomendacje co do kontynuacji współpracy z procesorem i sugestie ewentualnych zmian.

Klientom będącym procesorami lub podprocesorami danych osobowych gwarantujemy z kolei:

Zapewnienie prawidłowego i zgodnego z umową przebiegu kontroli prowadzonej przez administratora.

Reprezentację podczas audytu administratora.

Odniesienie się do protokołu z kontroli.

Dostarczenie po kontroli rekomendacji dotyczących dalszego postępowania, w tym możliwości renegocjacji umowy powierzenia.

Ponadto zarówno w przypadku administratorów, jak i procesorów dokonamy oceny postanowień umowy powierzenia pod kątem uprawnień stron w zakresie kontroli oraz określimy ich zgodność z wymogami RODO.

Nasz Zespół dysponuje ogromnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Od lat zajmujemy się zapewnianiem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wspieramy strony w sporach w tym zakresie. Reprezentujemy klientów z sektorów bankowego i ubezpieczeniowego, gdzie wymagania w stosunku do podmiotów przetwarzających są najbardziej wyśrubowane. Dzięki temu posiadamy unikalne kompetencje w zakresie współpracy stron umowy powierzenia oraz doświadczenie w rozwiązywaniu wymagających problemów.

Audyt procesorów

Realizacja obowiązku kontroli nie musi być obciążaniem ani dla administratora, ani dla podmiotu przetwarzające dane osobowe. Skontaktuj się z nami i zapewnij swojej organizacji sprawny,
spełniający wymogi prawne oraz zabezpieczający
interesy przebieg audytu.