+48 22 128 00 00

Zamówienia publiczne

Od wielu lat jedną z naszych podstawowych specjalizacji jest obsługa projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Wspieramy Klientów w pełnym zakresie, zarówno przy opracowaniu SIWZ lub ofert, jak i w toku formalnej komunikacji w trakcie trwania postępowania, aż po nadzór nad realizacją projektów. Mamy w swoim portfolio typowe projekty realizowane w trybach podstawowych oraz przedsięwzięcia skomplikowane, wymagające narzędzi i rozwiązań niestandardowych. Nasze unikalne doświadczenie w branży IT jest wykorzystywane przez Klientów prowadzących przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz uczestniczących w takich przetargach. Z powodzeniem prowadzimy także projekty w innych branżach, jak np. energetycznej czy budowlanej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań odwoławczych i jesteśmy jedną z niewielu kancelarii regularnie występujących w Krajowej Izbie Odwoławczej. Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Jesteśmy też systematycznie angażowani do obsługi sporów lub problemów wynikłych na tle realizacji umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych.  Rozumiejąc specyfikę obrotu w sektorze publicznym, z powodzeniem wspieramy naszych Klientów zarówno w negocjacjach i sporach pozasądowych, jak i przed sądami.

Wspieramy naszych Klientów także w działaniach zarządczych dotyczących procesów biznesowych, na które oddziałuje prawo zamówień publicznych. Pomagamy m.in. zdefiniować i zaprojektować procesy obiegu dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi oraz procesy związane z wykonywaniem umów o zamówienia publiczne. Rozumiejąc specyfikę obrotu w sektorze publicznym, z powodzeniem wspieramy naszych Klientów zarówno w negocjacjach i sporach pozasądowych, jak i przed sądami.W ciągu ostatnich lat braliśmy udział w tworzeniu kilku centrów usług wspólnych oraz w projektowaniu modeli transakcji w grupach zamawiających sektorowych przy wykorzystaniu przewidzianych ustawą mechanizmów powierzania świadczenia usług na rzecz grupy przez jedną ze spółek wchodzących w jej skład. 

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

Dla Zamawiających:

 • przygotowanie koncepcji postępowania lub postępowań dopasowanej do specyfiki danego zamówienia,
 • wsparcie w przygotowaniu wymagań merytorycznych i podmiotowych pod kątem ich zgodności z prawem,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania (ogłoszenie, część formalna SIWZ, w tym wzór umowy lub IPU),
 • wsparcie w postępowaniu (odpowiedzi na pytania, weryfikacja formalnej poprawności wniosków i ofert, bieżące rozstrzyganie zidentyfikowanych problemów),
 • reprezentacja przed KIO i przed sądami,
 • wsparcie w sporach realizacyjnych z wykonawcami.
 • prowadzenie postępowań w imieniu Zamawiających

Dla Wykonawców:

 • wsparcie w przygotowaniu wniosków lub ofert (kompletowanie i weryfikacja dokumentów formalnych, w tym także w odniesieniu do zagranicznych konsorcjantów lub podmiotów udostępniających zasoby),
 • przygotowanie dokumentów związanych z procedurą (umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby, etc.),
 • wsparcie w korespondencji z zamawiającym (uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków i ofert),
 • weryfikacja formalna wniosków i ofert konkurencyjnych,
 • przygotowanie środków ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, skargi),
 • reprezentacja w KIO i przed sądami,
 • wsparcie w sporach realizacyjnych z zamawiającymi.