+48 22 128 00 00

Usługi

Realizujemy projekty i tworzymy rozwiązania z zakresu prawa nowych technologii, własności intelektualnej i zamówień publicznych. Oferujemy usługi kompleksowego wsparcia prawnego, zarówno przy opracowaniu i negocjacjach umów IT/IP, opracowaniu zasad zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, opracowaniu polityki bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych, obsłudze sporów i postępowań sądowych. Nasz dział PZP wspiera Państwa od etapu przygotowania SIWZ/ofert, przez proces postępowania przetargowego po obsługę postępowań przed KIO.

Jesteśmy świadomi, że biznes, zwłaszcza technologiczny, zmienia się dynamicznie i doradztwo prawne wymaga znajomości nie tylko prawa, ale także technologii i procesów. Na bieżąco uzupełniamy swoją wiedzę, uczestniczymy w szkoleniach metodyk projektowych (PMbok, Agile, ITiL), prowadzimy szkolenia dla biznesu i prawników. Uczestniczyliśmy w pionierskich w Polsce wdrożeniach Agile czy kontraktach chmurowych z międzynarodowymi dostawcami aplikacji. Współpracujemy z kolegami z innych krajów w projektach wymagających znajomości zagranicznych systemów prawa.

Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie z przekonaniem, że wykraczają one poza standardową obsługę prawną. Nasz standard i poziom świadczonych usług  doceniają największe firmy polskie i międzynarodowe, które są naszymi klientami. Oferujemy i gwarantujemy także nasze zaangażowanie i osobisty udział w projektach. Budujemy naszą firmę w oparciu o doświadczony zespół i rozliczamy się z efektów oraz transferu wiedzy, a nie samego czasu pracy. Wnosimy dodatkową wartość do Państwa projektów i biznesu oferując współpracę z jednym z największych w Polsce zespołów prawników wyspecjalizowanych w sektorze technologii i zamówień publicznych. Kilkaset udanych projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych pozwala nam wierzyć, że jesteśmy w stanie to osiągnąć.

Wybrane obszary naszych usług:

 • opracowywanie umów wdrożeniowych (WATERFALL i AGILE), umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z dostawcami polskimi oraz zagranicznymi,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków lub ofert (kompletowanie i weryfikacja dokumentów formalnych, w tym także w odniesieniu do zagranicznych konsorcjantów lub podmiotów udostępniających zasoby),
 • pełna obsługa postępowań z zakresu PZP,
 • wykonanie analizy przedprocesowej sporu w zakresie stanu prawnego oraz stanu faktycznego sporu, pozwalające na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu, jak również ocenę możliwości powodzenia w sporze,
 • reprezentacja w KIO i przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prawem do prywatności (np. przetwarzaniem danych medycznych, przetwarzaniem danych osobowych w energetyce, monitorowanie działalności pracowników),
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, itp.,
 • opracowywanie wzorców umownych (regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenniki, regulaminy promocji), 
 • weryfikacja projektów IT (np. architektury systemów informatycznych, e-usług) pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w poszczególnych sektorach (np. w sektorze telekomunikacyjnym, bankowym, medycznym),
 • opiniowanie nowych inicjatyw biznesowych z punktu widzenia ryzyk prawnych i regulacyjnych,
 • doradztwo w procesie inwestycyjnym budowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • szkolenia otwarte realizowane dla szerokiego grona odbiorców, z różnych obszarów gospodarki, dające możliwość poszerzenia specjalistycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń zawodowych,
 • szkolenia zamknięte  dostosowywane do indywidualnych potrzeb zawodowych naszych Klientów, dedykowane konkretnemu odbiorcy.