Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Prawa autorskie w projektach IT. Głównie o różnicach między przeniesieniem praw a licencjami

Pomysł, aby ochronę rozwiązań branży IT oprzeć na prawie autorskim nie był specjalnie szczęśliwy. Prawo autorskie stworzono z myślą o twórcach oraz odbiorcach. Jednym przyznano stosunkowo daleko idącą, choć nader specyficzną, ochronę, drugim – szereg uprawnień mających na celu możliwość korzystania z dzieł twórców. Dla rozwijającego się przemysłu softwarowego było to nie do zaakceptowania – specyfika ochrony twórców zbyt często działała wbrew interesom ich pracodawców, specyfika uprawnień użytkowników była groźna jeszcze częściej (vide: dozwolony użytek osobisty). Zrobiono to, co było najłatwiejsze – wprowadzono do systemu szereg wyjątków i zmian, które pozbawiły sensu wiele instytucji prawa autorskiego. Na dodatek zmieniono interpretację klasycznych przepisów – to, co było dozwolone jeszcze przed chwilą, okazało się nielegalne. I teraz żyjemy w tym właśnie świecie – z szeregiem zmian, nowych przepisów, nowego rozumienia wiekowych konstrukcji prawnych. Jeżeli dołożymy do tego nieintuicyjność ochrony tzw. w ...

Autorzy:

  Pracownik jako twórca cz. II

  Nabycie przez pracodawcę w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 prawa autorskiego majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego przez pracownika wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek:   Stwierdzenia, że utwór powstał w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy; Przyjęcia utworu przez pracodawcę. 1. Zakres obowiązków pracownika Przede wszystkim należy podkreślić, że przepis art. 12 ust.1 prawa autorskiego nie stanowi podstawy do nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów stworzonych przez pracownika. Na podstawie powyższego przepisu pracodawca może nabyć majątkowe prawa autorskie jedynie do utworu stworzonego przez pracownika „w związku z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy". Szukając odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca nabył majątkowe prawa autorskie do danego utworu, należy każdorazowo rozpocząć od analizy zakresu obowiązków powierzonych pracownikowi. Zakres obowi ...

  Autorzy:

  Co wolno, a czego nie wolno na Facebooku

  Portale społecznościowe zaliczają się dziś do najważniejszych kanałów komunikacji. Choć jednocześnie są kanałami, które budzą największe wątpliwości prawne. Możliwość intuicyjnego, prostego dzielenia się ze znajomymi muzyką lub filmami umila i urozmaica tę komunikację, tyle że wspomniana muzyka i filmy najczęściej są chronione prawem autorskim, które co do zasady zakazuje rozpowszechniania cudzych utworów. Kiedy więc nasz wall na Facebooku jest legalny, a kiedy nie? Należy zacząć od tego, że prawo autorskie w pewnych wypadkach dopuszcza dzielenie się chronionymi przez siebie treściami. Jest to możliwe dzięki instytucji dozwolonego użytku prywatnego. Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno bez zezwolenia twórcy, w zakresie własnego użytku osobistego, nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego już utworu. Wspomniany zakres własnego użytku osobistego ograniczony jest do korzystania z „pojedynczych egzemplarzy utworów" prze ...

  Autorzy:

  DRM i inne cuda – ochrona zabezpieczeń technicznych

  Internet stał się niezwykle atrakcyjnym narzędziem prowadzenia biznesu przez wydawnictwa czy firmy fonograficzne. Powstają specjalistyczne serwisy internetowe zajmujące się handlem wyłącznie elektronicznymi wydaniami książek (e-book), filmów czy albumów muzycznych w formacie plików MP3. Tytułem przykładu, w roku 2000 Stephen King podjął pionierską decyzję o publikacji swojej powieści „Riding the Bullet" wyłącznie w formie elektronicznej. Książką sprzedawana była w formie zabezpieczonego przed kopiowaniem pliku PDF, w cenie 2.5 $ za kopię. W niedługim czasie po premierze książki, prasa komputerowa doniosła o złamaniu zabezpieczeń e-booka i rozpowszechnianiu w sieci pirackich kopii książki. Pokusa piractwa, jest tym większa, iż zapis cyfrowy pozwala na wykonanie niewielkimi kosztami kolejnych, nie odbiegających jakością od „oryginału" kopii utworu. Sieć pozwala na dalsze niemal nieograniczone, wykonywanie i niekontrolowane rozpowszechniania tego rodzaju cyfrowych kopii e-booka, czy innego utworów. Mo ...

  Autorzy:

   Pracownik jako twórca cz. I

   W ramach tego artykułu postaram się odpowiedzieć na pytania dotyczące zagadnienia pracownika jako twórcy, m.in. do kogo należą majątkowe prawa autorskie do utworów pracowniczych, czy pracownik może żądać z tytułu stworzenia takich utworów dodatkowego wynagrodzenia, czy może wykorzystać stworzony utwór w ramach własnej działalności. W ramach kolejnych części publikacji omówiona zostanie problematyka utworów pracowniczych na gruncie art. 12 prawa autorskiego oraz programów komputerowych wykonanych w ramach stosunku pracy. 1. Dwie prawdy Problem twórczości pracowniczej należy rozpatrywać z uwzględnieniem dwóch rządzących się odmiennymi zasadami gałęzi prawa: prawa pracy oraz prawa autorskiego. Zgodnie z podstawową zasadą prawa pracy pracodawca zawłaszcza owoce pracy pracownika. Z kolei fundamentalna zasada prawa autorskiego stanowi, że prawo autorskie przysługuje twórcy (art. 8 prawa autorskiego). Swoisty ...

   Autorzy:

   Jak sporządzić umowę na serwis internetowy …

   W dzisiejszym świecie każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, staje przed wyzwaniem stworzenia serwisu internetowego dla swojej firmy. W większości przypadków prace takie są powierzane specjalistycznej firmie webmasterskiej. Spróbujemy odpowiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy oraz jakie postanowienia powinna zawierać umowa na wykonanie serwisu internetowego. Umowy na serwis www zależą, rzecz jasna, od wymagań zamawiającego. Budowa i wdrożenie takiego serwisu stanowić może rozbudowany projekt informatyczny, skomplikowany kontrakt, w tworzenie którego po obu stronach zaangażowane zostaną całe sztaby ludzi, w tym prawnicy specjalizujący się w branży IT. W artykule tym chciałbym zwrócić jednak uwagę na mniej doniosłe przedsięwzięcia informatyczne. Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości przypadków, firmowy serwis internetowy sprowadza się do kilku, może kilkunastu „podstron", o charterze głównie informacyjnym. Dlatego też, pisząc ten artykuł myślałem głównie o umowach na wyko ...

   Autorzy:

    Czyje prawa do twórczości pracowniczej?

    Prawo autorskie przewiduje specjalne uprawnienia pracodawcy względem utworów stworzonych przez pracowników w ramach ich obowiązków służbowych, jednakże dotyczą one jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Utwory stworzone przez pozostałe osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) podlegają ogólnym zasadom prawa autorskiego. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że w razie braku dodatkowych postanowień umownych, całość majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje właśnie tym osobom. Sytuacja taka może prowadzić do szeregu problemów związanych z komercyjnym wykorzystaniem takich utworów. W takim przypadku twórcy mogą prowadzić de facto do blokowania korzystania z takiego oprogramowania przez podmiot na zlecenie którego go tworzyli oraz przenieść majątkowe prawa autorskie np. na konkurencyjnego przedsiębiorcę. Aby uchronić się przed tego rodzaju ryzykiem, we wszystkich umowach o dzieło, w wyni ...

    Autorzy:

    Prawne aspekty SaaS

    W ostatnim czasie coraz szerszym zainteresowaniem cieszą się udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS). W generalnym ujęciu model SaaS sprowadza się do zapewnienia klientowi możliwości dostępu do aplikacji zainstalowanych na serwerach (Data Center) usługodawcy, za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Zastosowanie tego rodzaju modelu udostępnienia oprogramowania wiąże się jednak z szeregiem nowych problemów prawnych. W prasie komputerowej, powszechnie przeciwstawia się model SaaS mający polegać na „wypożyczeniu", „użyczeniu" czy „najmie" oprogramowania, modelowi opartemu na licencjonowaniu oprogramowania. Tego rodzaju skróty myślowe, oddają niewątpliwe intencje biznesowe, w mojej ocenie nie tłumaczą jednak podstaw prawnych udostępniania oprogramowania. Analizę prawną rozpocząć powinniśmy od zasadniczego pytania, czy użytkownik korzystający z oprogramowania w modelu SaaS wkracza w monopol autorski, a zatem czy powinien dysponować stosownym uprawnieniem (np. licenc ...