Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. IV.

Zdarzenia, to kolejny po rolach, element Scruma, o którym powinnyśmy pamiętać pisząc umowę na realizację projektu w modelu Agile. Zanim jednak powiemy sobie jak konkretnie mają brzmieć poszczególne postanowienia umowy odnoszące się do zdarzeń scrumowych, należy zadać sobie pytanie, czy opis tego obszaru w ogóle powinien znaleźć się w umowie? Obserwując praktykę rynkową można zauważyć co najmniej dwa modele będące odpowiedzią na tak postawione pytanie. Pierwszy z nich polega na całkowitym pominięciu w umowie postanowień odnoszących się do zdarzeń scrumowych. Model ten najczęściej ogranicza się do zawartego w umowie postanowienia odsyłającego do ogólnych zasad modelu Scrum. W opinii stron decydujących się na ten model, uzasadnieniem dla jego zastosowania jest os ...

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. III.

„U podstaw wszystkich problemów z projektami leży fakt, że ktoś komuś o czymś ważnym nie powiedział.” Rozpoczynający artykuł cytatem z Kenta Becka, twórcy tzw. Programowania Ekstremalnego oraz współautora Manifestu Agile, w doskonały sposób podkreśla znaczenie współpracy zespołu, jako czynnika decydującego o sukcesie bądź porażce projektu. Dobrze napisana umowa, precyzująca między innymi zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność poszczególnych ról projektowych w ramach Zespołu Scrumowego z pewnością ułatwi ich efektywną współpracę, tym samym zwiększając szanse na sukces projektu. A jak to zrobić? Odpowiedzi na to pytanie chcielib ...

Autorzy:

Pułapki w umowach o pozycjonowanie

Konieczność pozycjonowania stron WWW jest obecnie niemal tak oczywista jak prowadzenie działań marketingowych. Część firm pozycjonuje swoje strony samodzielnie, jednak spora część zleca to zadanie na zewnątrz, zawierając umowy o pozycjonowanie. Zazwyczaj to firma pozycjonerska proponuje treść umowy, która następnie jest negocjowana i podpisywana. Na jakie aspekty umowy należy zwrócić szczególną uwagę? Najmniej wysublimowaną pułapką jest ograniczenie odpowiedzialności pozycjonera wyłącznie do jego starannego działania. W zamian za (stałą) opłatę miesięczną pozycjoner będzie się starał, ale nie gwarantuje wyników. Wszystko to jest, oczywiście, zgodne z prawem, ale niekorzystne dla klienta. Na szczęście tego typu zapisy pojawiają się coraz rzadziej, przede wszystkim z uwagi na czujność klientów i ich uwrażliwienie na wszelkie jawne ograniczenia odpowiedzialności firm SEO. Skupmy się zatem na bardziej wysublimowanych technikach, w których pozycjoner jednak "zobowiązuje się" do osiągnięcia wyników. ...

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. II

Agile Jako odpowiedź na problemy związane z realizacją projektów IT w modelu kaskadowym powstała metoda Agile, będąca wspólnym zbiorem zasad dla tzw. zwinnych (z ang. agile) metodyk wytwarzania oprogramowania (np. Scrum, Programowanie Ekstremalne, DSDM, Feature Driven Development, itp.). Podstawowe założenia modelu Agile zostały opracowane w 2001 roku i ogłoszone w tzw. Manifeście Agile. Twórcy Manifestu Agile zgodnie uznali, że na podstawie własnych doświadczeń, wytwarzając oraz pomagając innym wytwarzać oprogramowanie, przedkładają: Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia. Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Autorzy Manifestu dodali również, że jakkolwiek doceniają to, co wymieniono po prawej stronie, to jednak bardziej cenią to, co zostało wskazane po stronie lewej. Zastosowani ...

Autorzy:

Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? Cz. I.

Wstęp Wdrożenia systemów informatycznych to zdecydowanie jedne z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w branży IT. Ta oczywista oczywistość znajduje swoje potwierdzenie chociażby w kosztach związanych z realizacją wdrożeń oraz skalą ryzyka wynikającą z ewentualnego niepowodzenia projektów wdrożeniowych. Dla każdego, kto choć raz brał udział w tego rodzaju przedsięwzięciu, nie stanowi już zaskoczenia długość prowadzonych - w ramach wdrożeń - negocjacji, czy grubość dokumentacji towarzyszącej projektowi wdrożeniowemu. Z tych samych względów, wdrożenia informatyczne stosunkowo rzadko kończą się pełnym sukcesem. Jak wynika z publikowanego przez The Standish Group raportu za rok 2013 tylko 39% wdrożeń IT zostało pomyślnie zrealizowanych, jednocześnie 18% zakończyło się całkowitą klęską, a aż 43% zostało zrealizowanych z tzw. problemami (przekroczony budżet, przekroczony harmonogram, rezultat końcowy nieodpowiadający wymaganiom). Studium przypadków Skutki takich ni ...

Autorzy:

Sztuka kar umownych

Trudno spotkać kontrakt wdrożeniowy czy usługowy bez kar umownych. W praktyce umów IT są wręcz niezbędne, a coraz więcej sporów skupia się na ich dochodzeniu. Stają się one też niezwykle groźną bronią w sporach o wykonanie zamówienia publicznego. Kary są umownym, zryczałtowanym odszkodowaniem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego zobowiązania. Zaszło zdarzenie, dłużnik płaci określoną kwotę. Pozornie proste i przejrzyste, w praktyce powstaje szereg pytań. Na część z nich postaramy się odpowiedzieć. Po co nam kary umowne? Kara umowna może zabezpieczyć kilka ważnych potrzeb biznesowych. Po pierwsze ma na celu naprawienie szkody. Z punktu widzenia wierzyciela (zamawiającego) kary umowne likwidują podstawową trudność w sporach - nie trzeba dowodzić istnienia wysokości szkody, a nawet faktu jej wystąpienia. Ma to jeszcze większe znaczenie gdy wykonawca wyłączył odpowiedzialność za utracone korzyści - a jak wiemy, ta ...

Autorzy:

Jak sporządzić umowę na serwis internetowy …

W dzisiejszym świecie każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, staje przed wyzwaniem stworzenia serwisu internetowego dla swojej firmy. W większości przypadków prace takie są powierzane specjalistycznej firmie webmasterskiej. Spróbujemy odpowiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy oraz jakie postanowienia powinna zawierać umowa na wykonanie serwisu internetowego. Umowy na serwis www zależą, rzecz jasna, od wymagań zamawiającego. Budowa i wdrożenie takiego serwisu stanowić może rozbudowany projekt informatyczny, skomplikowany kontrakt, w tworzenie którego po obu stronach zaangażowane zostaną całe sztaby ludzi, w tym prawnicy specjalizujący się w branży IT. W artykule tym chciałbym zwrócić jednak uwagę na mniej doniosłe przedsięwzięcia informatyczne. Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości przypadków, firmowy serwis internetowy sprowadza się do kilku, może kilkunastu „podstron", o charterze głównie informacyjnym. Dlatego też, pisząc ten artykuł myślałem głównie o umowach na wyko ...

Autorzy:

Siła wyższa i jej skutki prawne

Wbrew pozorom, sprawa nie jest wcale taka oczywista. Zacznijmy od przepisów prawa. Pojęcie siły wyższej, choć wielokrotnie używane, nie doczekało się w polskim prawie umów swojej definicji. Powszechnie uznaje się jednak, iż siła wyższa to zdarzenie: (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec. Tyle teorii, przejdźmy do przykładów. Najczęściej podawanymi przykładami siły wyższej są zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie. Drugą grupą są przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne. Wreszcie trzecia kategoria - działania władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie. I - z punktu widzenia tradycyjnego - w zasadzie to tyle. Nie jest więc tak, że siła wyższa to tylko - jak mawiają Anglicy - "act of God". Należy je ...

Autorzy:

  Czyje prawa do twórczości pracowniczej?

  Prawo autorskie przewiduje specjalne uprawnienia pracodawcy względem utworów stworzonych przez pracowników w ramach ich obowiązków służbowych, jednakże dotyczą one jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Utwory stworzone przez pozostałe osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) podlegają ogólnym zasadom prawa autorskiego. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że w razie braku dodatkowych postanowień umownych, całość majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje właśnie tym osobom. Sytuacja taka może prowadzić do szeregu problemów związanych z komercyjnym wykorzystaniem takich utworów. W takim przypadku twórcy mogą prowadzić de facto do blokowania korzystania z takiego oprogramowania przez podmiot na zlecenie którego go tworzyli oraz przenieść majątkowe prawa autorskie np. na konkurencyjnego przedsiębiorcę. Aby uchronić się przed tego rodzaju ryzykiem, we wszystkich umowach o dzieło, w wyni ...

  Autorzy:

  Między precyzją a elastycznością

  Historia z życia wzięta Kilka tygodni temu poproszono mnie o mediację w sporze między dość znaną międzynarodową firmą a krajowym przedsiębiorstwem korzystającym od kilku lat z usługi kompleksowego outsourcingu IT. Sytuacja okazała się dość złożona, jeśli chodzi o kwestie prawne − strony od wielu miesięcy wykonywały umowę zgodnie z praktyką i wolą kierowników projektu, wolą zresztą wyjątkowo rozsądną, jednakże sprzeczną z zapisami umowy. Negocjatorzy opracowali kontrakt bardzo teoretyczny − ani nie opisywał wystarczająco dokładnie zakresu usług, ani nie pozwalał na zmiany nieżyciowych zapisów. Jednym słowem: koszmar. Jeśli oprzeć się na samych zapisach, wykonawca był na straconej pozycji − wszelkie zmiany umowy wymagały przecież „formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeśli zmusić wykonawcę do realizacji umowy wedle zapisów, zamawiający bardzo szybko znalazłby się na skraju przepaści. Lege artis. Udało nam się zażegnać spór, ale konflikt ten uzmysłowił, jak ogromną wagę należy przykładać d ...

  Autorzy:

  Prawne aspekty SaaS

  W ostatnim czasie coraz szerszym zainteresowaniem cieszą się udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS). W generalnym ujęciu model SaaS sprowadza się do zapewnienia klientowi możliwości dostępu do aplikacji zainstalowanych na serwerach (Data Center) usługodawcy, za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Zastosowanie tego rodzaju modelu udostępnienia oprogramowania wiąże się jednak z szeregiem nowych problemów prawnych. W prasie komputerowej, powszechnie przeciwstawia się model SaaS mający polegać na „wypożyczeniu", „użyczeniu" czy „najmie" oprogramowania, modelowi opartemu na licencjonowaniu oprogramowania. Tego rodzaju skróty myślowe, oddają niewątpliwe intencje biznesowe, w mojej ocenie nie tłumaczą jednak podstaw prawnych udostępniania oprogramowania. Analizę prawną rozpocząć powinniśmy od zasadniczego pytania, czy użytkownik korzystający z oprogramowania w modelu SaaS wkracza w monopol autorski, a zatem czy powinien dysponować stosownym uprawnieniem (np. licenc ...