Obowiązek informacyjny Maruta Consulting sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: iod@maruta.pl lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych, Maruta Consulting sp. z o.o., ul. Wspólna 62, 00-582 Warszawa”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@maruta.pl lub adres korespondencyjny „Inspektor Ochrony Danych, Maruta Consulting sp. z o.o., ul. Wspólna 62, 00- 582 Warszawa. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: 

  1. w celu zawarcia oraz wykonania umowy o udział w wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a w zakresie danych nieobowiązkowych – zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
  2. w celu obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości; 
  3. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora; 
  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której Uczestnik jest stroną lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu złożenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na jego szczególną sytuację. W przypadku podania danych nieobowiązkowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów przetwarzania. Bez podania danych udział w warsztatach nie będzie możliwy.