+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

W latach 2011-2012 reprezentowaliśmy naszego Klienta, spółkę z sektora finansowego, w sporze sądowym, którego przedmiotem było prawo własności intelektualnej – celem było rozstrzygnięcie, kto istotnie jest twórcą programu komputerowego.

\ Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Industry Services

Od 2012 r. reprezentujemy naszego Klienta, jedną z czołowych na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne, w sporze związanym z nieudanym wdrożeniem systemu ERP. Na poziomie prawnym spór dotyka sposobu rozumienia fundamentalnych instytucji prawa cywilnego w obrębie branży IT. Oczekiwane rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Najwyższy będzie miało kolosalne znaczenie dla przyszłego kształtu kontraktów wdrożeniowych zawieranych pod prawem polskim.

\ Bank - arbitraż dot. nienależytego wykonania wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Od 2013 r. reprezentowaliśmy naszego Klienta, prowadzącego działalność w sektorze bankowości, w sporze dotyczącym nieudanego wdrożenia systemu informatycznego. Spór prowadzony był przed sądem arbitrażowym. Na poziomie prawnym spór był wielowątkowy i dotykał zarówno zasadniczych zagadnień prawnych dotyczących wykonywania umów, jak też ochrony praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz implementacji do treści zobowiązania metodyki wdrożeniowej.

\ Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wdrożenie systemu finansowego

Reference value 1-10m

Industry IT

W latach 2013-2014 kancelaria świadczyła usługę zastępstwa procesowego wykonawcy w sporze dotyczącym należytego wdrożenia oprogramowania księgowego w przedsiębiorstwie będącym częścią międzynarodowej grupy kapitałowej.

\ Polski dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Industry IT

Na przełomie lat 2012/2013 reprezentowaliśmy naszego Klienta, który jest dostawcą rozwiązań IT, w sporze dotyczącym realizacji podjętego zobowiązania do zaprojektowania i wdrożenia rozwiązania informatycznego.

\ Konsorcjum spółek budowlanych - rozliczenie jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych

Reference value over 100m

Od 2012 roku wspieramy naszego Klienta – konsorcjum spółek z branży budowlanej i IT – w negocjacjach mających na celu rozliczenie jednej z większych inwestycji wielkokubaturowych realizowanych w Polsce. W ramach świadczenia usług, wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta na drogę kilku postępowań sądowych. Część negocjacji polubownych na ten moment zakończyła się powodzeniem i uzyskaniem zapłaty od dłużnika solidarnego (inwestora).

\ Polski dostawca IT - spór o bezprawne rozpowszechnienie oprogramowania

Reference value 1-10m

Industry IT

Od 2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy chroni interes Klienta, który jest twórcą programu komputerowego, w sporze dotyczącym rozpowszechnienia stworzonego programu w jednym z popularnych czasopism komputerowych.

\ Międzynarodowy dostawca IT - komplet umów open source

Reference value n/a

Industry IT

Na przełomie 2013/2014 roku, dla naszego Klienta, międzynarodowej spółki oferującej rozwiązania IT, przygotowaliśmy projekt umowy dystrybucji oprogramowania oraz umowy licencyjnej, obejmujących oprogramowanie open source (w tym GNU LGPL, GNU AGPL oraz GNU GPL).

\ Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP

Industry IT

W ramach usług naszej kancelarii zapewniamy Klientowi, czołowemu światowemu dostawcy rozwiązań IT w obszarze GIS, codzienne wsparcie prawne zorientowane na analizę i negocjacje umów IT, obsługę postępowań sądowych oraz przetargów w obrębie zamówień publicznych.

\ Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia i serwis IT

Reference value 1-10m

Industry IT

W latach 2013-2014 dochodziliśmy w imieniu naszego Klienta, międzynarodowego dostawcy rozwiązań IT, zapłaty od jego kontrahentów - wynagrodzenia z tytułu wykonanych umów wdrożeniowych, opłat licencyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług serwisowych.