+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 10-100m

Dla jednego z Klientów kancelarii Maruta i Wspólnicy, spółki z sektora przemysłu notowanej na warszawskiej giełdzie, zespół ekspertów świadczył obsługę prawną sporu oraz mediacji z zagranicznym dostawcą. Spór dotyczył zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Agencja reklamowa - opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

Industry Services

W ramach realizacji projektu, kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała Klienta – agencję reklamową – w przygotowywaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Zespół kancelarii ma też na koncie szereg porad prawnych w sprawie ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością agencji.

\ Grupa energetyczna - weryfikacja systemu ochrony danych z przepisami prawa

Reference value n/a

Industry Energy

W 2010 r. na zlecenie naszego Klienta, czołowej spółki z sektora energetycznego, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Opinia prawna obejmowała między innymi opis wymagań dotyczących systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych w sektorze energetycznym.

\ Polski dostawca IT - doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Reference value n/a

Industry IT

Dla naszego Klienta, dostawcy rozwiązań IT, w 2010 r. świadczyliśmy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. przygotowanie klauzul informacyjnych).

\ Polski dostawca IT - opinia prawna dot. przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

Industry IT

Na zlecenie naszego Klienta, spółki zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych dla podmiotów medycznych, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych. W ramach opinii prawnej szczegółowo rozważaliśmy zasady udzielania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

\ Spółka produkcyjna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, dużą spółkę produkcyjną, w przeprowadzeniu wewnętrznego audytu zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji. Do naszych zadań należało zoptymalizowanie procesu identyfikacji zbiorów danych, ustalenie podstaw przetwarzania poszczególnych kategorii danych oraz określenie zmian, jakie powinny zostać wdrożone w organizacji, w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

\ Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego

Reference value n/a

Od 2011 roku kancelaria we własnym imieniu prowadzi postępowanie o unieważnienie jednego ze znaków towarowych. W ocenie zespołu kancelarii znak nie zasługuje na ochronę z uwagi na jego opisowy charakter.

\ Centralna agencja rządowa - opinia prawna dot. licencjonowania oprogramowania

Reference value n/a

W 2012 roku kancelaria Maruta i Wspólnicy przygotowała kompleksową opinię prawną, która opisywała w jakim zakresie Klient może swobodnie (tj. bez naruszenia majątkowych praw autorskich) korzystać z oprogramowania wdrożonego w jego przedsiębiorstwie.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.