+48 22 128 00 00

REFERENCES

 

\ Grupa ubezpieczeniowa - strategia zmiany modelu licencyjnego

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, spółki z sektora ubezpieczeń, przygotowaliśmy opracowanie strategii oraz wsparliśmy proces jej realizacji, której przedmiotem była zmiana modelu licencyjnego dla czołowego rozwiązania IT (zmiana modelu utrzymania).

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, czołowej spółki z sektora ubezpieczeń, opracowaliśmy w 2014 r. komplet umów, prowadząc też negocjacje z polskim oraz amerykańskim dostawcą kluczowego rozwiązania informatycznego dla spółki (planowane wdrożenie systemu metodyką AGILE).

\ Grupa ubezpieczeniowa - umowa cloud computingu

Reference value 1-10m

W ramach projektu kancelaria opracowała autorski projekt umowy o świadczenie usług. W umowie tej w sposób przejrzysty i bezpieczny dla Klienta uregulowano zarówno model współpracy z dostawcą specjalistycznego oprogramowania dla sektora ubezpieczeń, jak również model dostarczania Klientowi usługi hostingu.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR

Reference value 1-10m

W 2014 r. zespół kancelarii doradzał spółce z sektora finansów we wdrożeniu systemu informatycznego, którego celem było obsłużenie obszaru HR (ok. 10 tys. pracowników).

\ Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

Od 2014 r. doradzamy Klientowi, giełdowej spółce IT, w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu informatycznego u strony zamawiającej (podmiot publiczny). Wspieramy Klienta w przygotowywaniu bieżącej korespondencji projektowej oraz dokumentacji kontraktowej, weryfikacji zakresu wykonywania umowy (zgodnie i w zakresie wynikającym z SIWZ), uczestniczymy także w spotkaniach Komitetu Sterującego.

\ Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2014 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta, polskiego dostawcę IT, notowanego na warszawskiej GPW, w celu rozwiązania problemów prawnych wynikłych w trakcie realizacji projektu (umowa zawarta w trybie Prawa Zamówień Publicznych). Zakres naszych prac obejmował pełnoprawny project management oraz wymagał oddelegowania do siedziby Klienta stałego zespołu prawników kancelarii. W ramach prac przeprowadzony został audyt dotychczasowego przebiegu projektu oraz strategia prawnego zabezpieczenia interesów naszego Klienta (szczególnie w zakresie odpowiedzialności za opóźnienia zaistniałe w projekcie).

\ Polski dostawca IT - spór dotyczący naruszenia umowy

Reference value 10-100m

Industry IT

Dla jednej ze spółek giełdowych, polskiego dostawcy IT, prowadziliśmy mediacje dotyczące zarzutów naruszenia umowy konsorcjum oraz umów licencyjnych.

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego, świadczymy od 2014 r. obsługę prawną renegocjacji umowy licencyjnej i wdrożeniowej na główny system CRM.

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Reference value 10-100m

W 2014 roku dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy kompleksową obsługę projektu wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego użytkownikowi końcowemu korzystanie z usług medycznych za pośrednictwem rozwiązań telekomunikacyjnych. W ramach projektu opracowaliśmy umowę wdrożeniowo-utrzymaniową kompleksowej platformy informatycznej. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter projektu, nasz Klient zlecił nam również opracowanie umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Dodatkowo, w ramach projektu sporządziliśmy na zlecenie Klienta opinię prawną w przedmiocie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obowiązujących regulacji z obszaru ochrony danych osobowych.

\ Polski dostawca IT - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2012 roku, dla naszego Klienta z sektora dostawców rozwiązań IT, świadczyliśmy pomoc prawną dotyczącą wdrożenia nowej usługi cyfrowej, związanej z telemedycyną.