+48 22 128 00 00

REFERENCES

Przedział wartości: 10 - 100 mln

\ Grupa energetyczna - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 roku, dla naszego Klienta, wiodącej spółki rynku energetycznego, prowadziliśmy obsługę prawną projektu, związaną z wcześniejszym nieudanym wdrożeniem systemu informatycznego klasy GIS. Kancelaria otrzymała zlecenie przeprowadzenia kompleksowego audytu stanu prawnego oraz doradztwa na rzecz uzyskania satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania zaistniałej sytuacji faktycznej. W ramach projektu prowadziliśmy negocjacje z dostawcą rozwiązania IT, którego nieudane wdrożenie było przyczyną sporu. Zostaliśmy ponadto zaangażowani w opracowanie ostatecznego kształtu ugody, kończącej spór na etapie polubownym.

\ Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała swojego Klienta, spółkę wchodzącą w skład polskiej grupy kapitałowej sektora energetycznego, przy prowadzeniu postępowania na wybór dostawcy systemu CRM. W ramach współpracy przygotowano istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wsparcie Klienta było szczególnie ważne w prowadzeniu negocjacji z partnerem biznesowym (wiodąca światowa korporacja IT), działającym na rynku globalnym.

\ Grupa energetyczna - wdrożenie GIS

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. dla naszego Klienta, polskiej spółki z sektora energetycznego, opracowaliśmy dokumentację przetargową na wdrożenie systemu GIS w całej grupie kapitałowej.

\ Grupa energetyczna - współpraca przy opracowaniu systemu rozliczeń

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. uczestniczyliśmy w przygotowaniach opracowania modelu systemu rozliczeń użytkowników (w tym modele outsourcingowe) dla wydzielonej spółki dedykowanej, wchodzącej w skład grupy energetycznej.

\ Grupa ubezpieczeniowa - strategia zmiany modelu licencyjnego

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, spółki z sektora ubezpieczeń, przygotowaliśmy opracowanie strategii oraz wsparliśmy proces jej realizacji, której przedmiotem była zmiana modelu licencyjnego dla czołowego rozwiązania IT (zmiana modelu utrzymania).

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu IT w modelu AGILE

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, czołowej spółki z sektora ubezpieczeń, opracowaliśmy w 2014 r. komplet umów, prowadząc też negocjacje z polskim oraz amerykańskim dostawcą kluczowego rozwiązania informatycznego dla spółki (planowane wdrożenie systemu metodyką AGILE).

\ Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

Od 2014 r. doradzamy Klientowi, giełdowej spółce IT, w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu informatycznego u strony zamawiającej (podmiot publiczny). Wspieramy Klienta w przygotowywaniu bieżącej korespondencji projektowej oraz dokumentacji kontraktowej, weryfikacji zakresu wykonywania umowy (zgodnie i w zakresie wynikającym z SIWZ), uczestniczymy także w spotkaniach Komitetu Sterującego.

\ Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2014 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta, polskiego dostawcę IT, notowanego na warszawskiej GPW, w celu rozwiązania problemów prawnych wynikłych w trakcie realizacji projektu (umowa zawarta w trybie Prawa Zamówień Publicznych). Zakres naszych prac obejmował pełnoprawny project management oraz wymagał oddelegowania do siedziby Klienta stałego zespołu prawników kancelarii. W ramach prac przeprowadzony został audyt dotychczasowego przebiegu projektu oraz strategia prawnego zabezpieczenia interesów naszego Klienta (szczególnie w zakresie odpowiedzialności za opóźnienia zaistniałe w projekcie).

\ Polski dostawca IT - spór dotyczący naruszenia umowy

Reference value 10-100m

Industry IT

Dla jednej ze spółek giełdowych, polskiego dostawcy IT, prowadziliśmy mediacje dotyczące zarzutów naruszenia umowy konsorcjum oraz umów licencyjnych.

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego, świadczymy od 2014 r. obsługę prawną renegocjacji umowy licencyjnej i wdrożeniowej na główny system CRM.