+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: usługi

\ IT operatora pocztowego - umowa outsourcingowa na usługi epoczty

Reference value 1-10m

Industry Services

W ramach projektu kancelaria przygotowała: wzorce umów oraz regulaminów dla "klienta biznesowego" jak również wzorzec umowy/regulaminu dla konsumenta. Przygotowane szablony dotyczyły kluczowych usług Klienta, świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem wdrożonej wcześniej platformy e-usług.

\ Agencja reklamowa - opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Reference value n/a

Industry Services

W ramach realizacji projektu, kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała Klienta – agencję reklamową – w przygotowywaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Zespół kancelarii ma też na koncie szereg porad prawnych w sprawie ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością agencji.

\ Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Industry Services

Od 2012 r. reprezentujemy naszego Klienta, jedną z czołowych na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne, w sporze związanym z nieudanym wdrożeniem systemu ERP. Na poziomie prawnym spór dotyka sposobu rozumienia fundamentalnych instytucji prawa cywilnego w obrębie branży IT. Oczekiwane rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Najwyższy będzie miało kolosalne znaczenie dla przyszłego kształtu kontraktów wdrożeniowych zawieranych pod prawem polskim.

\ Autor bestsellerów literackich - spór z wydawcą

Reference value 1-10m

Industry Services

W 2014 r., dla jednego z Klientów, kancelaria Maruta i Wspólnicy świadczyła usługi mediacyjne oraz wsparcie w postępowaniu procesowym, jakie toczyło się w związku z należytym wykonaniem umowy wydawniczej.

\ IT operatora pocztowego - umowa wdrożeniowa oprogramowania

Reference value 10-100m

Industry Services

W latach 2012-2014 doradzaliśmy Klientowi, który aktywnie rozbudowywał informatyczną platformę umożliwiającą świadczenie cyfrowych usług pocztowych. Nasze wsparcie objęło m.in. przygotowanie umów wdrożeniowych i serwisowych kilku systemów, a następnie kluczowe negocjacje z dostawcami rozwiązań IT.

\ IT operatora pocztowego - zestaw umów wdrożeniowych

Reference value n/a

Industry Services

Dla naszego Klienta, spółki świadczącej cyfrowe usługi pocztowe, przygotowaliśmy wzory umów wdrożeniowych i serwisowych do uniwersalnego stosowania w przetargach. Wzory zostały przygotowane w języku polskim oraz angielskim.

\ IT operatora pocztowego - wdrożenie kluczowego systemu IT

Reference value 1-10m

Industry Services

W 2014 roku dla naszego Klienta, świadczącego innowacyjne usługi na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy obsługę projektu, którego celem było wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego – kluczowego z punktu widzenia przedmiotu działalności Klienta. Projekt zakładał opracowanie projektów umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz reprezentowanie interesów naszego Klienta podczas negocjacji warunków realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. W efekcie kilkumiesięcznych negocjacji udało się ustalić finalne brzmienie umów, w kształcie satysfakcjonującym naszego Klienta.

\ Dostawca usług pocztowych - zmiana utrzymania kluczowego systemu produkcyjnego

Reference value 1-10m

Industry Services

W latach 2013-2014 dla naszego Klienta, spółki z grupy kapitałowej operatora pocztowego, przygotowaliśmy oraz prowadziliśmy negocjacje umowy utrzymaniowej kluczowego rozwiązania informatycznego w organizacji.

\ IT operatora pocztowego - cyfrowe usługi pocztowe

Reference value n/a

Industry Services

W ramach projektu kancelaria świadczyła kompleksową pomoc prawną we wdrożeniu platformy nowatorskich usług cyfrowych przeznaczonych zarówno dla "klienta biznesowego" jak i konsumentów. Pomoc prawa obejmowała na pierwszym etapie opracowanie i negocjowanie umów z polskimi i zagranicznymi dostawcami rozwiązań informatycznych. Na kolejnych etapach kancelaria uczestniczyła we wprowadzaniu poszczególnych usług na rynek. Projekt charakteryzował się szczególnie dużym zaangażowaniem kancelarii we wspieraniu Klienta na etapach koncepcyjnych, związanych z poszczególnymi usługami.

\ IT operatora pocztowego - opinia prawna dot. elektronicznego obiegu dokumentów

Reference value n/a

Industry Services

W drugiej połowie 2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy sporządziła obszerną opinię prawną dotyczącą nowatorskich usług (świadczonych drogą elektroniczną) w zakresie uwierzytelniania oraz elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach prac nad opinią, dokonano przekrojowego audytu dotyczącego formy czynności prawnych w obowiązujących przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalności formy elektronicznej. Ponadto zdefiniowano te obszary prawne, które wymagają prac legislacyjnych, umożliwiających rozszerzenie zakresu stosowania nowej usługi.