+48 22 128 00 00

REFERENCES

services: Dispute Resolution, Litigation and Arbitration

\ Grupa energetyczna - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 roku, dla naszego Klienta, wiodącej spółki rynku energetycznego, prowadziliśmy obsługę prawną projektu, związaną z wcześniejszym nieudanym wdrożeniem systemu informatycznego klasy GIS. Kancelaria otrzymała zlecenie przeprowadzenia kompleksowego audytu stanu prawnego oraz doradztwa na rzecz uzyskania satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania zaistniałej sytuacji faktycznej. W ramach projektu prowadziliśmy negocjacje z dostawcą rozwiązania IT, którego nieudane wdrożenie było przyczyną sporu. Zostaliśmy ponadto zaangażowani w opracowanie ostatecznego kształtu ugody, kończącej spór na etapie polubownym.

\ Polski dostawca IT - spór dotyczący naruszenia umowy

Reference value 10-100m

Industry IT

Dla jednej ze spółek giełdowych, polskiego dostawcy IT, prowadziliśmy mediacje dotyczące zarzutów naruszenia umowy konsorcjum oraz umów licencyjnych.

\ Operator telekomunikacyjny - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Czołowy operator telekomunikacyjny powierzył naszej kancelarii obsługę prawną sporu z dostawcą IT, powstałego w rezultacie nieudanego upgrade'u jednego z kluczowych systemów informatycznych. Spór poddany został arbitrażowi toczącemu się w oparciu o zasady ICC (rozprawa odbyła się w Zurychu), i wymagał zaangażowania stałego zespołu 5 prawników wspomaganego przez szereg ekspertów z zakresu IT, zarządzania projektami czy też matematyki i statystyki.

\ Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 10-100m

Dla jednego z Klientów kancelarii Maruta i Wspólnicy, spółki z sektora przemysłu notowanej na warszawskiej giełdzie, zespół ekspertów świadczył obsługę prawną sporu oraz mediacji z zagranicznym dostawcą. Spór dotyczył zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego

Reference value n/a

Od 2011 roku kancelaria we własnym imieniu prowadzi postępowanie o unieważnienie jednego ze znaków towarowych. W ocenie zespołu kancelarii znak nie zasługuje na ochronę z uwagi na jego opisowy charakter.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

\ Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

W latach 2011-2012 reprezentowaliśmy naszego Klienta, spółkę z sektora finansowego, w sporze sądowym, którego przedmiotem było prawo własności intelektualnej – celem było rozstrzygnięcie, kto istotnie jest twórcą programu komputerowego.

\ Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Industry Services

Od 2012 r. reprezentujemy naszego Klienta, jedną z czołowych na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne, w sporze związanym z nieudanym wdrożeniem systemu ERP. Na poziomie prawnym spór dotyka sposobu rozumienia fundamentalnych instytucji prawa cywilnego w obrębie branży IT. Oczekiwane rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Najwyższy będzie miało kolosalne znaczenie dla przyszłego kształtu kontraktów wdrożeniowych zawieranych pod prawem polskim.

\ Bank - arbitraż dot. nienależytego wykonania wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Od 2013 r. reprezentowaliśmy naszego Klienta, prowadzącego działalność w sektorze bankowości, w sporze dotyczącym nieudanego wdrożenia systemu informatycznego. Spór prowadzony był przed sądem arbitrażowym. Na poziomie prawnym spór był wielowątkowy i dotykał zarówno zasadniczych zagadnień prawnych dotyczących wykonywania umów, jak też ochrony praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz implementacji do treści zobowiązania metodyki wdrożeniowej.