+48 22 128 00 00

REFERENCES

services: Public Procurement

\ Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2014 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała swojego Klienta, spółkę wchodzącą w skład polskiej grupy kapitałowej sektora energetycznego, przy prowadzeniu postępowania na wybór dostawcy systemu CRM. W ramach współpracy przygotowano istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wsparcie Klienta było szczególnie ważne w prowadzeniu negocjacji z partnerem biznesowym (wiodąca światowa korporacja IT), działającym na rynku globalnym.

\ Grupa energetyczna - doradztwo w zakresie IT i PZP

Reference value n/a

Industry Energy

Od początku 2014 r., dla międzynarodowego koncernu energetycznego, przygotowaliśmy cykl opinii prawnych dotyczących możliwości zamówienia systemów IT w świetle przepisów PZP, w tym z trybu wolnej ręki.

\ Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW

Reference value over 100m

Industry Energy

W latach 2013-2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, spółkę wchodzącą w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, w realizacji projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT.

\ Grupa energetyczna - opinie prawne dotyczące modelu SaaS

Reference value n/a

Industry Energy

W 2013 roku przygotowaliśmy dla naszego Klienta, spółki wchodzącej w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, kompleksową opinię prawną dotyczącą zamawiania dostaw i usług IT dla spółek sektorowych, w tym modelu SaaS w PZP. Opinia prawna skupiała się m.in. na analizie możliwości prowadzenia zakupów IT dla spółek z grupy, w oparciu o art. 136 PZP.

\ Grupa energetyczna - opracowanie modelu zarządzania oprogramowaniem w grupie kapitałowej

Reference value n/a

Industry Energy

Na przełomie 2013/2014 roku dla naszego Klienta, konsorcjum spółek z sektora energetycznego, przygotowaliśmy komplet opinii prawnych oraz zasad udostępniania oprogramowania dla spółek zależnych, w tym modele sublicencyjne, licencje typu OLA i usługi SaaS.

\ Grupa energetyczna - wdrożenie GIS

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. dla naszego Klienta, polskiej spółki z sektora energetycznego, opracowaliśmy dokumentację przetargową na wdrożenie systemu GIS w całej grupie kapitałowej.

\ Grupa energetyczna - współpraca przy opracowaniu systemu rozliczeń

Reference value 10-100m

Industry Energy

W 2013 r. uczestniczyliśmy w przygotowaniach opracowania modelu systemu rozliczeń użytkowników (w tym modele outsourcingowe) dla wydzielonej spółki dedykowanej, wchodzącej w skład grupy energetycznej.

\ Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

Od 2014 r. doradzamy Klientowi, giełdowej spółce IT, w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu informatycznego u strony zamawiającej (podmiot publiczny). Wspieramy Klienta w przygotowywaniu bieżącej korespondencji projektowej oraz dokumentacji kontraktowej, weryfikacji zakresu wykonywania umowy (zgodnie i w zakresie wynikającym z SIWZ), uczestniczymy także w spotkaniach Komitetu Sterującego.

\ Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego

Reference value 10-100m

Industry IT

W 2014 r. zostaliśmy zaangażowani przez naszego Klienta, polskiego dostawcę IT, notowanego na warszawskiej GPW, w celu rozwiązania problemów prawnych wynikłych w trakcie realizacji projektu (umowa zawarta w trybie Prawa Zamówień Publicznych). Zakres naszych prac obejmował pełnoprawny project management oraz wymagał oddelegowania do siedziby Klienta stałego zespołu prawników kancelarii. W ramach prac przeprowadzony został audyt dotychczasowego przebiegu projektu oraz strategia prawnego zabezpieczenia interesów naszego Klienta (szczególnie w zakresie odpowiedzialności za opóźnienia zaistniałe w projekcie).

\ Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP

Industry IT

W ramach usług naszej kancelarii zapewniamy Klientowi, czołowemu światowemu dostawcy rozwiązań IT w obszarze GIS, codzienne wsparcie prawne zorientowane na analizę i negocjacje umów IT, obsługę postępowań sądowych oraz przetargów w obrębie zamówień publicznych.