+48 22 128 00 00

REFERENCES

Przedział wartości: 1-10 mln

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE

Reference value 1-10m

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta przy wyborze dostawcy rozwiązania front-end'owego, obsługującego system elektronicznej sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W ramach współpracy przygotowaliśmy istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wspieraliśmy Klienta także w prowadzeniu symultanicznych negocjacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT, w tym z międzynarodowym konsorcjum firm polskich, włoskich i holenderskich. Projekt stanowił część największego, jak dotychczas, w Europie Centralnej przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego metodą AGILE.

\ Grupa ubezpieczeniowa - umowa cloud computingu

Reference value 1-10m

W ramach projektu kancelaria opracowała autorski projekt umowy o świadczenie usług. W umowie tej w sposób przejrzysty i bezpieczny dla Klienta uregulowano zarówno model współpracy z dostawcą specjalistycznego oprogramowania dla sektora ubezpieczeń, jak również model dostarczania Klientowi usługi hostingu.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR

Reference value 1-10m

W 2014 r. zespół kancelarii doradzał spółce z sektora finansów we wdrożeniu systemu informatycznego, którego celem było obsłużenie obszaru HR (ok. 10 tys. pracowników).

\ IT operatora pocztowego - umowa outsourcingowa na usługi epoczty

Reference value 1-10m

Industry Services

W ramach projektu kancelaria przygotowała: wzorce umów oraz regulaminów dla "klienta biznesowego" jak również wzorzec umowy/regulaminu dla konsumenta. Przygotowane szablony dotyczyły kluczowych usług Klienta, świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem wdrożonej wcześniej platformy e-usług.

\ Bank - wdrożenie systemu bankowości internetowej

Reference value 1-10m

W 2013 r. dla naszego Klienta, będącego jednym z największych banków w Polsce, prowadziliśmy obsługę prawną zakupu, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego bankowości internetowej i mobilnej. Na potrzeby projektu, poza opracowaniem kompleksowego zestawu umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, prowadziliśmy również niemal półroczne negocjacje, zakończone ostatecznym podpisaniem umów. Cechą charakterystyczną tego projektu była obecność dużej ilości usług IT różnych dostawców, które złożyły się na końcowy system informatyczny. Obecna przy tym była konieczność uwzględnienia specyfiki outsourcingu usług bankowych.

\ Spółka giełdowa - wdrożenie systemu WMS

Reference value 1-10m

W 2014 r. dla jednej z największych spółek, świadczącej usługi logistyczne, kancelaria Maruta i Wspólnicy prowadziła negocjacje umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu klasy WMS, wraz z opcyjnym systemem licencyjnym (licencje otwarte, licencje developerskie, depozyty kodów).

\ Grupa finansowa - wdrożenie systemu rozliczeniowego VISA/Mastercard

Reference value 1-10m

Dla naszego Klienta z sektora bankowego prowadziliśmy negocjacje umów dotyczących systemu informatycznego, zapewniającego rozliczenia w systemach VISA / Mastercard.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 1-10m

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.

\ Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Reference value 1-10m

W latach 2011-2012 reprezentowaliśmy naszego Klienta, spółkę z sektora finansowego, w sporze sądowym, którego przedmiotem było prawo własności intelektualnej – celem było rozstrzygnięcie, kto istotnie jest twórcą programu komputerowego.