+48 22 128 00 00

REFERENCES

Branża: telekomunikacja

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego, świadczymy od 2014 r. obsługę prawną renegocjacji umowy licencyjnej i wdrożeniowej na główny system CRM.

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Reference value 10-100m

W 2014 roku dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy kompleksową obsługę projektu wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego użytkownikowi końcowemu korzystanie z usług medycznych za pośrednictwem rozwiązań telekomunikacyjnych. W ramach projektu opracowaliśmy umowę wdrożeniowo-utrzymaniową kompleksowej platformy informatycznej. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter projektu, nasz Klient zlecił nam również opracowanie umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Dodatkowo, w ramach projektu sporządziliśmy na zlecenie Klienta opinię prawną w przedmiocie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obowiązujących regulacji z obszaru ochrony danych osobowych.

\ Operator telekomunikacyjny - renegocjacje pakietu umów IT

Reference value 10-100m

W 2012 r. obsługiwaliśmy proces renegocjacji umowy licencyjnej, wdrożeniowej i serwisowej dotyczącej jednego z podstawowych systemów informatycznych naszego Klienta. Proces renegocjacji miał charakter wieloetapowy i związany był z niekorzystnymi warunkami pierwotnej umowy podpisanej przez Klienta, jak również zmianą wymagań i otoczenia biznesowego w trakcie współpracy z dostawcą (globalnym dostawcą IT).

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT

Reference value over 100m

Nasz Klient, czołowy operator telekomunikacyjny, powierzył kancelarii zadanie kompleksowej obsługi prawnej Programu wdrożenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Program trwał ponad 2 lata i obejmował kilkanaście indywidualnych projektów różnych modułów oprogramowania, negocjacje umów z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi, weryfikację prawną analiz wymagań technicznych dla systemu IT oraz prawną obsługę przetargu na dostawcę usług wdrożeniowych.

\ Operator telekomunikacyjny - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Reference value 10-100m

Czołowy operator telekomunikacyjny powierzył naszej kancelarii obsługę prawną sporu z dostawcą IT, powstałego w rezultacie nieudanego upgrade'u jednego z kluczowych systemów informatycznych. Spór poddany został arbitrażowi toczącemu się w oparciu o zasady ICC (rozprawa odbyła się w Zurychu), i wymagał zaangażowania stałego zespołu 5 prawników wspomaganego przez szereg ekspertów z zakresu IT, zarządzania projektami czy też matematyki i statystyki.

\ Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu IT

Reference value over 100m

Na przełomie 2012/2013 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy doradzała spółce z branży telekomunikacyjnej w negocjacjach umowy outsourcingowej. Przedmiotem zainteresowania był dział IT spółki, którego funkcje miały zostać zastąpione świadczeniem usług przez jeden z międzynarodowych koncernów. Usługi były świadczone w języku angielskim.

\ Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - umowa billing as a service

Reference value 10-100m

Dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, świadczyliśmy w 2014 r. obsługę prawną negocjacji umów z dwoma dostawcami usług IT, w zakresie uruchomienia billing as a service.

\ Polska firma telekomunikacyjna - kompleksowa analiza wdrożenia łączności dyspozytorskiej

Reference value over 100m

W latach 2012-2013 dla naszego Klienta, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, opracowaliśmy rekomendacje w zakresie budowy systemu łączności dyspozytorskiej. Doradztwo obejmowało zagadnienia prawa telekomunikacyjnego, energetycznego i aspekty regulacyjne rynków regulowanych.

\ Polska firma telekomunikacyjna - analiza stworzenia telekomunikacyjnej infrastruktury energetycznej

Reference value n/a

Dla naszego Klienta, jednej z największych grup energetycznych w Polsce, analizowaliśmy rekomendacje w zakresie budowy systemu łączności dyspozytorskiej. Analiza obejmowała zagadnienia prawno-regulacyjne.

\ Operator telekomunikacyjny - doradztwo legislacyjne

Reference value n/a

W 2010 r. doradzaliśmy naszemu Klientowi, jednemu z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce, w ramach procesu legislacyjnej związanego z wprowadzeniem tzw. propozycji szczegółowych warunków regulacyjnych, o jakich zatwierdzenie operator mógł zwracać się do Prezesa UKE. Doradztwo obejmowało aspekty konstytucyjne, regulacyjne oraz związane z zagadnieniami rozliczeń międzyoperatorskich.