Sortuj wg
Najnowszej
Najpopularniejszej

Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy Twój dostawca systemu księgowego ma obowiązek dostarczyć aktualizację bez dodatkowych opłat

Nieuchronnie zbliża się data wejścia w życie obowiązku przekazywania organom skarbowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w jednolitym formacie elektronicznym –  za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten ostatecznie dotknie wszystkich przedsiębiorców; najszybciej nastąpi to w przypadku dużych przedsiębiorców, bo już 1 lipca 2016 r.! Aby zapewnić spełnienie tego obowiązku, a zarazem uniknąć dotkliwych sankcji karno-skarbowych, przedsiębiorcy muszą zadbać o wprowadzenie odpowiedniej funkcjonalności do stosowanych systemów obsługi księgowej. Implementacja funkcji generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego nie jest zadaniem trywialnym. W większości przypadków wymagać będzie znacznych nakład ...

Kiedy kara umowna za opóźnienie wykonywania umowy jest rażąco wygórowana?

  Postanowienia regulujące odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania oparte o system kar umownych są bardzo chętnie stosowanym w umowach środkiem chroniącym interesy wierzycieli. Atrakcyjność tego typu postanowień wynika stąd, że pozwalają na kompensatę szkody wierzyciela na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, bez konieczności obliczania i dowodzenia wysokości szkody. W przypadku ewentualnego sporu nie jest konieczne nawet wykazywanie, że szkoda po stronie wierzyciela w ogóle powstała[1]. ...

Czy nieudane wdrożenie wpływa na zapłatę za udzielenie licencji?

Konsekwencje nieudanego wdrożenia systemu IT bywają szczególnie dotkliwe dla zamawiającego. Przeznaczenie często znacznych kwot na wdrożenie oprogramowania, które następnie z różnych powodów nie zapewnia oczekiwanej funkcjonalności, może mieć fatalne skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zamawiający chwytają się więc wszelkich możliwych sposobów, by odzyskać źle zainwestowane środki. Takim sposobem może być żądanie zwrotu wynagrodzenia wypłaconego z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z wdrażanego oprogramowania. Uiszczona opłata licencyjna miałaby być świadczeniem nienależnym w obliczu niewypełnienia celu zobowiązania – tj. wdrożenia oprogramowania. Czy faktycznie zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczon ...