AI DESK

Stosowanie sztucznej inteligencji wymaga zgodności z różnymi regulacjami prawnymi, w tym RODO, prawem własności intelektualnej, prawem konkurencji, prawem ochrony konsumentów, regulacjami sektorowymi (np. bankowość, ubezpieczenia, energetyka, farmacja, medycyna).

AI DESK oferuje wsparcie specjalistów z różnych dziedzin prawa, których oprócz wiedzy prawniczej łączy zrozumienie i pasja do zagadnień sztucznej inteligencji. Interdyscyplinarny zespół (m.in. z zakresu technologii, etyki, praw człowieka) wspiera tworzenie, rozwój i wdrożenie systemów AI w organizacji.

Wspieramy prawnie na wszystkich etapach realizacji projektów:

  • analizy możliwości i uwarunkowań prawnych wdrażania AI w organizacji;
  • realizacji POC;
  • wdrożenia AI w organizacji, w tym pozyskania danych na potrzeby uczenia maszynowego;
  • eksploatacji i utrzymania systemów AI.

W zakresie AI governance pracujemy głównie przy programach:

Privacy by design

Wsparcie prawne w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), na wszystkich etapach realizacji projektu.

Ethics by design

Wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności rozwiązania AI z zasadami etyki oraz prawami człowieka na wszystkich etapach realizacji projektu.

Data governance

Wsparcie w zakresie pozyskania oraz zgodnego z prawem wykorzystania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby uczenia maszynowego.

Zarządzanie odpowiedzialnością

Wsparcie w zakresie ograniczenia odpowiedzialności organizacji za ewentualne szkody wyrządzone przez systemy AI.

Wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji postrzegamy jako jeden z elementów procesu transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażające rozwiązania AI potrzebują wsparcia prawnego, technicznego, biznesowego i etycznego.

 

Oferujemy kompleksowe, modelowe rozwiązania sztucznej inteligencji proof-of-concept (POC). Stosowane przez AI DESK działania mogą też być inspiracją do szerszego wdrożenia dedykowanych rozwiązań AI.

 

Z naszych rozwiązań skorzystać mogą zarówno podmioty wdrażające systemy sztucznej inteligencji w organizacji, jak również producenci i dostawcy rozwiązań AI.

Działania w ramach AI Desk

Strategia AI

Oferujemy wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej strategii wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego.

Warsztaty

Organizujemy dedykowane warsztaty dotyczące wdrażania i wykorzystania systemów AI.

  • strategiczne dla zarządów i liderów projektów transformacji cyfrowej;
  • specjalistyczne – techniczne, etyczne i prawne wyzwania AI.

Benchmarking

We współpracy ze spółką IDG przedstawiamy benchmarking organizacji Klienta względem sektora i wybranych konkurentów.

Tworzenie, wdrożenie i utrzymanie

Wspieramy organizacje w zakresie tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu sztucznej inteligencji.

RODO AI

Doradzamy i zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych w organizacjach wykorzystujących systemy sztucznej inteligencji.  

Zgodność z zasadami etyki oraz prawami człowieka

Oferujemy wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności systemów sztucznej inteligencji z zasadami etyki oraz prawami człowieka:

  • opracowanie programu zapewnienia zgodności wykorzystywanego w organizacji systemu AI z zasadami etyki i prawami człowieka;
  • szacowanie ryzyka związanego z naruszeniami zasad etyki i praw człowieka;
  • opracowanie propozycji rozwiązań i środków mających na celu minimalizację ryzyka oraz uniknięcie naruszenia praw człowieka i łamania norm etycznych;
  • audyt zgodności systemu AI z zasadami etyki i regulacjami dotyczącymi praw człowieka.

Odpowiedzialność za działanie AI

Wsparcie AI DESK obejmuje również wdrożenie kompleksowego programu, zmierzającego do ograniczenia odpowiedzialności organizacji (producenta, podmiotu wykorzystującego AI) za szkody spowodowane działaniem AI.

Patenty

Dzięki współpracy z zespołem doświadczonych rzeczników patentowych wspieramy naszych Klientów między innymi w zakresie badania zdolności patentowej rozwiązań AI, patentowania rozwiązań AI, oceny ryzyka naruszenia patentów AI innych podmiotów.

Wycena rozwiązań sztucznej inteligencji

Dzięki współpracy z biegłymi z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych zapewniamy przeprowadzenie rzetelnej wyceny wartości rozwiązań i projektów AI (np. na potrzeby budowy strategii firmy, sprzedaży, sporów sądowych).

Finansowanie rozwiązań AI

Wspólnie z ekspertami od funduszy unijnych, programów krajowych i międzynarodowych oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków na tworzenie, rozwój i wdrażanie rozwiązań AI.

Skorzystaj z kompleksowego wsparcia

Skontaktuj się z Romanem Biedą, zespołem szefem zespołu AI DESK. Wspólnie dopasujemy rozwiązania, które pomogą we wdrożeniu i rozwoju AI w Twojej organizacji.